Deklaracja dostępności

Alternatywne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły pod adresem https://zsa.klodzko.pl oraz strony BIP pod adresem https://zsa.bip.klodzko.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2023 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2023 r.

Główna strona internetowa Alternatywnego LO jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niektóre dokumenty zamieszczone na stronie nie są dostępne. Zostały one opublikowane przed 2020 r. a ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu. Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.

Niedostępne elementy i treści:

– brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF,

– nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym,

– niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,

– treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego.

Wyłączenia:

– multimedia opublikowane przed 2020 r.,

– treści (np. filmy, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez Alternatywne LO w Kłodzku,

– skany dokumentów w formacie PDF opublikowane przed 2020 r.

Skróty klawiaturowe:

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.03.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub jej komponentów prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Krystian Takuridis Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 867 22 28.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu - w zgłoszeniu podaj:

*Swoje imię i nazwisko,

*Swoje dane kontaktowe (nr tel., adres e-mail),

*Dokładny adres strony internetowej, której sprawa dotyczy,

*Opis czego dotyczy zgłaszany problem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna budynku Alternatywnego LO w Kłodzku

- budynek Alternatywnego LO w Kłodzku mieści się przy ul. Łużyckiej 8, 57-300 Kłodzko. Budynek szkolny jest trzykondygnacyjny, nie posiada windy umożliwiającej dostanie się osób niepełnosprawnych na poszczególne kondygnacje,

- drzwi zewnętrzne do budynku, nie są automatyczne i nie są przesuwne,

- wejście do budynku jest od ul. Łużyckiej, do budynku prowadzi chodnik, przy uł. Łużyckiej są ogólnodostępne miejsca parkingowe,

- do budynku prowadzą podwójne drzwi wejściowe, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

- obiekt jest całodobowo chroniony przez agencję ochrony,

– do budynku można wejść z psem asystującym (warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych),

- w szkole nie ma możliwości obsługi osób niesłyszących w języku migowym,

– w obiekcie na każdej kondygnacji zostały zamontowane wizualne informacje na temat rozkładu pomieszczeń na poszczególnych piętrach,

- na każdym piętrze znajdują się toalety (męskie i damskie).