W roku szkolnym 2018/19 nasza szkoła przystąpiła do dwuletniego projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych UE:

 

„Międzypowiatowa droga po sukces"

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa 10 – Edukacja

 

Działanie 10.2 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Poddziałanie 10.2.1 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny

 

Całkowita wartość projektu:

1.294.379,61 zł

 

Kwota dofinansowania:

1.225.219,61 zł

 

Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018r. do 31.07.2020r.

 

Główny cel projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie do końca czerwca 2020 r. 398 uczniom klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodzku, Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących - II LO w Świdnicy, w tym z obszarów wiejskich równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.

 

Cele projektu:

    poprawa efektywności nauczania przez doposażenie pracowni specjalistycznych dla uczniów klas licealnych i technicznych ZSP i klas licealnych II LO

    wyrównanie szans edukacyjnych 119 uczniów z trudnościami w nauce, poprzez organizację zajęć dydaktyczno–wyrównawczych

    wyrównanie szans edukacyjnych 256 uczniów uzdolnionych, poprzez organizację zajęć rozwijających uzdolnienia

    wzrost kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych, 256 uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyjazdów edukacyjnych poza szkołą

    wzrost kompetencji społecznych 54 uczniów poprzez organizację zajęć terapeutyczno - pedagogicznych

    wzrost wiedzy o predyspozycjach zawodowych, poprzez organizację doradztwa edukacyjno–zawodowego i giełd zawodowych dla 298 uczniów

    poprawę współpracy szkół z instytucjami rynku pracy i pracodawcami poprzez organizację 4 giełd edukacyjno-zawodowych oraz 6 wizyt u pracodawcy

    wzrost kompetencji 38 nauczycieli w zakresie TIK

 

Grupy docelowe:

Projekt skierowany jest do:

1. 165 uczniów/uczennic liceum i technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku oraz 14 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku

2. 83 uczniów liceum Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku oraz  14 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Alternatywnych w Kłodzku

3. 150 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy oraz 14 nauczycieli zatrudnionych w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy

 


 

Zadania projektowe:

Zadanie 1. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

Zadanie 2. Realizacja różnych form rozwijania uzdolnień ucznia blok A – zajęcia pozalekcyjne

Zadanie 4. Realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych

Zadanie 5. Realizacja zajęć terapeutyczno-pedagogicznych

Zadanie 6. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zadanie 7. Realizacja alternatywnych form wsparcia

Zadanie 8. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK

 

Lider projektu

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

 

Partnerzy projektu

Powiat Kłodzki

Powiat Świdnicki

Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku

 

Realizatorzy

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku

Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy

 

Link do projektu: https://www.krzyzowa.org.pl/pl/projekty/innowacje-dla-szkol/670-miedzynarodowa-droga-po-sukces